PROJEKT:

Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis.

Norra finantsmehhanism 2009-2014, Kodune ja sooline vägivald

 Projekti elluviija:            Eesti Avatud Ühiskonna Instituut www.eaui.ee

Projekti partnerid:        

1. Resource Centre on Violence, Traumatic Stress and Suicide Prevention, Western Norway www.rvts.no/vest

2. Politsei- ja Piirivalve Amet www.politsei.ee

3. Sisekaitse Akadeemia www.sisekaitse.ee

4. Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut www.tlu.ee/et/sotsiaaltoo-instituut

 5. Tartu Ülikool, Arstiteaduskond (Peremeditsiini õppetool) www.arpo.ut.ee

 6. Tartu Ülikool, Õigusteaduskond (Avaliku Õiguse Instituut) www.oi.ut.ee/et/kontakt/avaliku-oiguse-instituut

 

Projekti periood:            28.11.2013 – 31.12. 2015

 

Projekti eesmärgid:

1.      Näidata, kui palju läheb rahaliselt Eesti riigile maksma lähisuhtevägivald.

·       tööandjatele (töölt puudumised, haiguslehed)

·       meditsiinisüsteemile (haiglakohad, kiir- ja eriarstiabi)

·       politsei- ja kohtusüsteemile (juhtumite menetlemine, kohtuprotsessid jne.)

·       sotsiaalabisüsteemile (varjupaigad jms)

Vägivalla hinna arvutamise metoodika väljatöötamine:

-          Uuring „Vägivald ja naiste ning laste tervis“

-          Vägivalla hinna väljaarvutamine (kulutused tervishoiule, puudutud tööpäevad, invaliidistumine, kulutused perevägivalla juhtumite lahendamiseks: politsei, sotsiaaltöötajad, meedikud (kiirabi, perearstid) jm kulutused)

 

2.      Kõikide lähisuhtevägivallaga tegelevate osapoolte koondamine läbi ümarlaudade:

1.    meditsiinitöötajad;

2.    politsei;

3.    sotsiaaltöötajad;

4.    juristid

Projekti töövormiks saab ümarlaud, mida on kahte tüüpi – valdkonna sisesed, kuhu kutsutakse eriala tippspetsialiste ja valdkonnaülene ekspertgrupp, mis moodustub kõikide projektis osalevate partnerite esindajatest. Valdkonnasisese ümarlaua jaoks valmistavad materjalid (koolituskavad, -materjalid, juhendid jms) ette valdkonda projektis esindavad organisatsioonid koostöös Eesti Avatud Ühiskonna Instituudiga. Täiendatud-parandatud materjalid edasi valdkonnaülesesse ümarlauda kus kõikidel projekti osapooltel on omakorda võimalik teha täiendusi-parandusi lähtuvalt oma valdkonna vajadustest.

 

3.      Ühtse tegevusmudeli väljatöötamine:

1)   Mõistete ühtlustamine ja kokkuleppimine, et kõik eri valdkonna spetsialistid saaksid üheselt aru, millest räägitakse soolise-, lähisuhte,- perevägivalla jms termineid kasutades.

2)   lähteolukorra kaardistamine kõikides eeltoodud perevägivallaga tegelevates süsteemides. Lähisuhte vägivallaga tegelevate spetsialistide ekspertküsitluste korraldamine;

3)   ühtsetel arusaamadel põhineva spetsialistide  koolitussüsteemi ülesehitamine; õppekavade ekspertiis ja vastavalt vajadusele nende väljatöötamine või täiendamine

4)   koolitusmaterjalide väljatöötamine või täiendamine nii baas- kui täiendkoolituste läbiviimiseks

5)   ameti- ja tegevusjuhendite  ekspertiis, kaasajastamine ning vajadusel väljatöötamine, mis võimaldab kõikide institutsioonide poolt ühtsetel arusaamadel põhinevat vägivalla ennetamist, adekvaatset riskide hindamist ja õigeaegset sekkumist lähisuhtevägivalla juhtumitesse

6)   koolitajate koolitamine, kes tegelevad (kõrg)koolides eriala spetsialistidele (Sisekaitse Akadeemia, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool jt) soolise vägivalla kursuste lugemisega, projekti raames väljatöötatud uute õppekavade ja –materjalide tutvustamine.

7)   Ettepanekute väljatöötamine seadusandluse parandamiseks-täiendamiseks ja perevägivalla seaduse vastuvõtmiseks Eestis;

 

4.      Faktipõhine ja uudsel informatsioonil tuginev riskirühmade ja laia avalikkuse aga samuti spetsialistide ja seadusandjate teadlikkuse tõstmine, mille aluseks on läbiviidud uuringute käigus kogutud informatsioon lähisuhtevägivalla probleemist.

-          Artiklite sari  ajakirjanduses, mis tugineb läbiviidud uurimuste tulemustel

-          Viis meediapresentatsiooni ja projekti avaseminar

-          Seminari Riigikogu liikmetele

-          Teavituskampaania „Kui lööb, siis ei armasta!“