MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut (EAÜI)

on sõltumatu uurimisasutus, mis ei ole seotud ühegi poliitilise partei ega liikumisega.


Missioon

MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi missioon on olla avatud ja demokraatliku ühiskonna teeviidaks. Meie tegevus on suunatud kõikidele inimestele eeskätt Eestis, aga ka teistes riikides, kes on avatud arengule nii ühiskonnas kui iseendas.

Meie põhimõte on: professionaalsed teadmised ühiskonnast ja sotsiaalelu erinevatest valdkondadest peavad olema kättesaadavad ja mõistetavad kõikidele ühiskonna liikmetele, sõltumata nende haridustasemest, soost, rahvusest, klassilisest kuuluvusest vms.

Meie ülesanne on: Eesti sotsiaalste arengutrendide lahtimõtestamine, Eestis ja ka teistes riikides, varemkäsitlemata probleemide püstitamine ja tabuteemade avamine. Lähtuvalt sellest on MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut olnud eelkäijaks mitmes valdkonnas rahvussuhetest kuni naistevastase vägivallani. 2001. aastal viis Eesti Avatud Ühiskonna Instituut läbi esimese rahvusliku pere- ja naistevastase vägivalla uuringu ja 2003 aastal esimese soolise võrdõiguslikkuse monitooringu Eestis, 2006.aastal esimese üle-Eestilise prostitutsiooni kaasatute kvantitatiivuuringu.

Eestis on olnud perevägivalla probleemi avamisel teerajaja roll MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi sotsiaalteadlastel. Otsustavat tähtsust edu saavutamisel omasid Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt korraldatud põhjalikud taustauuringud, mis võimaldasid perevägivalla probleemi mitmekülgset tundmaõppimist nii ohvrite kui eri spetsialistide gruppide (politseitöötajad, sotsiaaltöötajad, meedikud) seisukohalt. MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt välja töötatud süsteemi perevägivalla ennetamiseks ja ohvrite abistamiseks rakendati edukalt aastatel 2008-2011 Georgias Eesti-Georgia arengukoostöö projekti raames.


Tegevussuunad:

1. Sotsioloogiliste uuringute läbiviimine

2. Koolitus- ja õppematerjalide koostamine

3. Seminaride, koolituste ja konverentside korraldamine

4. Raamatute ja infomaterjalide väljaandmine

5. Uuringute tulemuste põhjal strateegiliste arengute kaardistamine

 

Peamised uurimissuunad:

1. Sooline võrdõiguslikkus, naise roll ja staatus ühiskonnas

2. Perevägivald, lähisuhtevägivald

3. Prostitutsioon, naistega kaubitsemine

4. Naisettevõtlus

5. Noored, haridus ja tööhõive

6. Eakate roll ja staatus ühiskonnas

7. Rahvussuhted

8. Demokraatia ja inimõigused

9. Sotsiaalne tõrjutus ja kihistumine


Organisatiooni finantseerimise allikad:

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut tegutseb mittetulundusühingu põhimõttel ja töötab projektipõhiselt. Instituudis läbiviidavad projektid finantseeritakse Euroopa Liidu, rahvusvaheliste organisatsioonide, Eestis tegutsevate fondide, välisriikide saatkondade, aga ka kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste poolt.

Meie erinevaid projekte on finantseerinud ÜRO Kriminaalpreventsiooni Instituut (HEUNI); Põhjamaade Ministrite Nõukogu; Leonardo da Vinci programm; ILO (International Labour Organisation); USA saatkond; Avatud Eesti Fond; EV Sotsiaalministeerium; EV Rahvastikuministri büroo, EV Välisministeerium, Tallinna Linnakantselei, EL Sotsiaalfondi programm EQUAL, Sihtasutus INNOVE, PRI Lõuna-Kaukasuse Keskus (Penal Reform International, Regional Office in the South Caucasus)