ESF INNOVE projekt „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“

 

SA INNOVE rahastatud projekt „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“ nr 2014-2020.3.02.19-0193 viiakse läbi perioodil 01.01.2020-31.12.2021. Projekti sihtrühm hõlmab Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Võrumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa eesti ja vene keelt kõnelevaid töötuid vanuses 50+. Projekti kaasatakse kokku 170 inimest.

 

Projekti eesmärgiks on taastada sihtrühma sotsiaalne suutlikkus ja parandada nende konkurentsivõimet tööturul. Tõsta tööotsijate eneseusku ja motivatsiooni ning adata tööturult eemal olnud inimesed tagasi tööturule.

 

Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi töötute tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad tööturukoolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheline suhtlus ja vastastikune toetus. Projekti raames käivitatakse 12 regionaalset tööklubi: Harjumaal 3 (2 vene- ja 1 eestikeelne, Ida-Virumaal 3 (venekeelsed), Tapal ja Paldiskis 1 (venekeelsed), Võrumaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Jõgevamaal 1 (eestikeelsed), mis käivad koos kümme korda. Sihtrühma suhtes rakendatakse individuaalset lähenemist, mis lähtub iga töötu spetsiifilisest olukorrast, tema vajadustest ja võimetest. Iga töölesoovija tööturule toomine toimub individuaalse tegevuskava alusel, mis valmib klubivedaja, karjäärinõustaja ning regioonikoordinaatori koostööna. Tegevuskava valmistab klubide liikmeid ette tööotsinguteks ja aitab ületada passiivsust.

 

Sihtrühma konkurentsivõime suurendamiseks pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele koolitusi: arvutiõpet (30 tundi), eesti keele ja erialakoolitusi (80 tundi), mille käigus inimesed uuendavad oma tööalast kompetentsusti, ning karjäärinõustamist (3 tundi), mis aitab selgemalt teadvustada ja tõhusamalt rakendada inimese individuaalseid eeldusi, võimalusi ja kogemusi. Sihtrühma liikmed läbivad tööpraktika kuni kolme erineva tööandja juures (kokku kuni 40 päeva), et veenduda, kuivõrd antud eriala ja tulevane töökoht neile sobivad. Eesmärgiga kindlustada sihtrühma tööturule toomine rakendatakse mentorite/regiooni kordinaatorite  süsteemi, kelle ülesandeks on klubide komplekteerimine koostöös klubivedajatega, tagamine, et kõik projektis ettenähtud tööturuteenused jõuaksid iga sihtrühma liikmeni, abi ja tugi nii tööpraktika- kui ka töökoha otsimisel ja töölesaamisel.

 

Projekt viiakse läbi kahe partnerorganisatsiooni koostöös:

 

Rakendaja MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on tegelenud töötute tööturule toomise alaste teenuste osutamisega alates aastast 2009. MTÜ-s Eesti Avatud Ühiskonna Instituut töötavad spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmiseid ja praktilisi kogemusi töötute sh pikaajaliselt tööturult eemale jäänud inimeste sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks, on koostanud juhendmaterjale ja käsiraamatuid, korraldanud spetsialistidele koolitusi jms

 

Partner MTÜ EV Koolitus, juhindudes kreedost „Teadmised on edukuse võti“, on viimase 15 aasta jooksul pakkunud keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi nii eesti, kui vene keeles täiskasvanutele üle Eesti. MTÜ EV Koolitus ülesandeks projektis on korraldada venekeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.Projekti avaseminar „Õpime 50+ tööjõudu väärtustama ja rakendama“


Projekti avaseminar „Õpime 50+ tööjõudu väärtustama ja rakendama“ toimus 25. veebruaril 2020 Tallinna Õpetajate Majas, Raekoja plats 14, algusega kell 12.30.

Seminaril osalesid vanemaealised (50+) töötud ja tööotsijad, vanemaealiste ja pensionäride esindajad, KOV-de, Töötukassa, vabaühenduste esindajad, projekti kaasatud spetsialistid: klubide juhendajad, karjäärinõustajad, tegevusjuhid jt., kes tegelevad projektis 50+ töötutega.

Seminari avas ja tervitussõnadega esines Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Avaettekande teemal
„Ida-Virumaa Töötukassa – eestvedaja 50+ tööjõu rakendamisel“ tegi Anneki Teelahk, Töötukassa
Ida-Virumaa osakonna juhataja.

Vilve Raik, Tallinna Linnakantselei personalidirektor esines intrigeeriva sõnavõtuga teemal „Kas vanemaealised töötajad on probleem või võimalus?“


Iris Pettai, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja, tegi oma ettekandes „50+ tööturul: positsioon,
probleemid ja takistused“ kokkuvõtte 2018. ja 2019. aastal läbi viidud üle-eestiliste uuringute tulemustest.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi projektijuht Helve Kase tutvustas algavat SA INNOVE rahastatud projekti „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“.

Pärast lõunapausi jätkusid arutelud töötubades. Läbi viidi kolm erinevat töötuba.

Esimese töötoa teemaks oli „Kuidas kaasata tööklubidesse 50+ vanuses töötuid, kes on pikalt tööturult eemale jäänud ja lootuse tööd saada kaotanud?“ Arutelu juhtis Sirje Soo, MTÜ Sotsiaalse Kapitali Koostöökeskus (SKK) juhataja. Sirje Soo on ise olnud nii 50+ töötu rollis kui tegutsenud
mentori/regioonikoordinaatorina, aidates teistel 50+ tööotsijatel tööd leida. Käesolevas projektis juhendab ja koordineerib Sirje Soo ja MTÜ SKK kõikide regioonikoordinaatorite tööd.

Teises töötoas arutleti teemal „Kuidas motiveerida töötuid ümberõppele, uue eriala omandamisele ja tööle asumisele uuel erialal?“ Arutelu juhtisid Tatjana Maiorova ja Anna Pasjutina EV Koolitusest. EV Koolitus on projekti „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“ partnerorganisatsioon, kes omab enam kui 15aastast täiskasvanukoolitaja kogemust. Olles ühtlasi ka Töötukassa partneriks on MTÜ EV Koolitus läbi viinud nii tööklubisid kui erialakoolitusi kõikidele töötute gruppidele, sh alates 2009. aastast töötutele vanuses 50+.

Kolmandas töötoas vahetati mõtteid probleemi üle „Kuidas suhelda tööandjatega, kel on barjäärid ja eelarvamused 50+ inimeste tööpraktikale ja tööle võtmisel?“ Arutelu juhtis Kai Lugus Eesti Avatud Ühiskonna Instituudist. Töötoad andsid väärtuslikku ainest, millest lähtuda projekti elluviimisel. Seminari modereeris Helve Kase, Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi projektijuht.Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorrast tingitud muudatused projektis

Seoses avalike ürituste keelustamise, kogunemiskeelu ja õppeasutuste ajutise sulgemisega lükkuvad edasi märtsis-aprillis alustama pidanud kolm tööklubi Ida-Virumaal ja Tapa tööklubi.

Esialgu on plaanis avada nimetatud neli tööklubi, aga ka kolm uut tööklubi Tallinnas maikuu jooksul. Juhul, kui eriolukorda pikendatakse, pikeneb vastavalt ka tööklubide avamisaeg.

Kõikide teenusepakkujate ja tööklubisse registreerunud tööotsijatega võetakse täiendavalt ühendust niipea, kui on olemas konkreetne info tegevuste võimalike algusaegade kohta. Seniks kaitskem viiruse eest ennast ja oma kaaskodanikke. Püsigem kodus ja jäägem terveks.