Sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekt

„Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“

 

01.01.2020 käivitus  sotsiaalministeeriumi partnerlusprojekt „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“, kus partnerorganisatsiooniks sotsiaalministeeriumile on MTÜ Kuldne Liiga koostöös Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi, Tallinna Ülikooli, Change Partners OÜ ja MTÜ 65B-ga. Projekt kestab kuni 31.03.2022. Projekti peaeesmärgiks on vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis-ja poliitikakujundamise alase kompetentsi kasvatamine eesmärgiga luua tugev esindus-ja huvikaitse organisatsioonide võrgustik, kes esindaks tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve ning räägiks poliitikakujundamises aktiivselt kaasa.

 

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudil on projektis täita kolm ülesannet:

 1. Vanemaealiste poliitika komisjoni (VPK) võimekuse arendamine. Võimekuse arendamise all on mõeldud VPK mõjujõu suurendamist ühiskonnas, VPK-st autoriteetse ja usaldusväärse partneri kujundamist riigile. Selleks on viidud läbi   järgmised tegevused:

·         Kaardistada VPK praegused tegevussuunad ja ülesanded;

·         Viia läbi VPK teemaline küsitlus ja selgitada, kuidas avaliku-, riigi- ja ärisektori ning vabaühenduste organisatsioonid hindavad VPK-d, kas neil on olnud VPK-ga kokkupuuteid, kas nad on saanud VPK-lt mingit reaalset abi? Kas taolise  komisjoni olemasolu peetakse üleüldse vajalikuks?

·         Selgitada, kui VPK-d vajatakse, siis millisena? Milline võiks/peaks olema VPK roll ja ülesanded vanemaealiste huvide kaitsel?

·         Töötada välja ettepanekute pakett: kuidas suurendada VPK mõjujõudu ühiskonnas ja kuidas muuta VPK mõjuvõimsaks riigi partneriks?

·         Töötada välja mandaat VPK arendamiseks ja mõjuvõimu suurendamiseks ühiskonnas ja riigis tervikuna. Selgitada milliseid vanemaealiste poliitika eesmärke peaks VPK püstitama, milliseid riiklikke programme käivitama/aitama käivitada?

2. Viia läbi 8 regionaalset mõttekoda , et aidata kujundada ühtne platvorm koostöö korraldamiseks vanemaealiste toetamiseks konkreetses linnas/vallas. Selle ülesande täitmiseks on planeeritud läbi viia järgmised tegevused:

·       Korraldada 4 regionaalset mõttekoda tööhõive ja tööturu teemal: Tallinnas, Tartus, Võrus ja  Narvas

·       Korraldada 4 regionaalset mõttekoda 4 eakate heaolu ja riikliku ning kogukonnapõhise sotsiaalhoolduse teemal: Jõgevamaal, Võrumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal

·       Osalejateks on planeeritud  eakate organisatsioonid, tööandjad, kov-d, poliitikud, teadlased-analüütikud, tervishoiutöötajad, haridustöötajad, erialaliidud, vabaühendused jt. Kokku ca 160 osalejat

 

 

 

3. Korraldada kaks vanemaealiste tööturu ja tööhõive alast koolitust

·       Mentorite koolitus: 50+ vanuserühma tööhõive spetsialistid

·       Tööandjate ja avaliku sektori riigiametnike koolitus 50+ vanuserühma tööhõive alal

Eesmärgiks on avardada teadmiseid ja anda oskusteavet vanemaealiste tööhõive osas , koolitada vanemaealiste tööhõive spetsialiste , personaalseid  nõustajaid, kes on suutelised töö kaotanud vanemaealistele olema abiks tagasi tulekul tööturule, uue eriala ja karjääri valikul.

Koolitused

1. Mentori- 50+ vanuserühma tööhõive spetsialisti koolitus

Koolitusprogrammi maht

40 auditoorset tundi +praktiline töö;
(iseseisvalt mõnd tööotsijat juhendada ja tööle vahendada ) – 10 tundi iseseisev töö;
(erialaste materjalidega tutvumine)– 10 tundi.
Kokku 60 tundi.

Sihtgrupp

Mentorid, kelle ülesandeks on juhendada töötuid vanuserühmas 50+ Eesti erinevates regioonides. Kokku 40 mentorit.

Toimumise aeg

Esimene rühm koolituspäevad:
06.oktoober 2021 ,kell 10.00-17.00
13.oktoober 2021, kell 10.00-17.00

Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.25, auditoorium T307 ( Terra õppehoone)

Teine rühm koolituspäevad:
21.oktoober 2021, kell 10.00-17.00
27.oktoober 2021, kell 10.00-17.00

Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.25, auditoorium T307 ( Terra õppehoone)


Koolituse eesmärgid ja aluspõhimõtted

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette 40 regionaalset mentorit – 50+ vanuserühma tööhõive spetsialisti töötute juhendamiseks töö otsimisel ja kinnistumisel uude töökohta.

Koolitatakse selgitama  vanemaealiste töötajate võimalikke riske ja nõrku kohti tööjõuna, teiselt poolt tugevaid külgi ja võimekust, et tagada nende töövõime, heaolu ja tööviljakus.

Analüüsima eri valdkondades tegutsevate ettevõtete tegevust vanemaealise tööjõu seisukohalt. Olema nö sillaks tööotsija ja tööandja vahel. Ka on koolituse eesmärgiks on anda õppijatele teadmiseid mentorluse eesmärkidest, mentori-mentii suhtlemise põhimõtetest ja mentorlusest kui protsessist.

Mentorlus sisaldab juhendamist, käivitamist, konsulteerimist ja suhtevõrgustikku. Mentorlus kui arendamine põimub läbi erinevate rollide, mida kasutatakse vastavalt konkreetsele isikule, arengule ja eesmärgile. Antakse ülevaade erinevatest isiksusetüüpidest ja täiskasvanud õppija eripärast.

Koolitusel harjutatakse mentorluse erinevaid tehnikaid: eesmärgistamist, mentorprotsessi juhtimist, suhtlemistehnikaid ja tagasiside andmist. Koolituse tulemusel õppijad omandavad teadmiseid 50+ töötajate vajadustest ja probleemidest tööturul (statistiliste andmete ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuringute põhjal aastatel 2018-2021).

Koolitus annab ülevaate:

 • Kui paljud 50+ inimestest töötavad, kui paljud otsivad tööd, kui paljud on tööotsingutest loobunud?
 • Milline on 50+ tööjõu haridustase ja erialaline kvalifikatsioon, tervislik seisund, majanduslik toimetulek, oskused digivaldkonnas, keelte valdamine, kodakondsus jms.
 • Kui palju on nende seas tänapäevast tööjõudu, mobiilset, haritut, heas tervises, kui palju vähemmobiilset, vähem haritud, nõrgema tervisega ?
 • Milline on valmisolek ümber õppida, end täiendada, omandada uut eriala jne?
 • Millises majandusvaldkonnas, millisel ametikohal 50+ tahab eeskätt töötada?
 • Millised on ootused palgale, töötingimustele, tööajale jms?
 • Millised on peamised probleemid ja takistused töö otsimisel ja töötamisel?

Õppijad omandavad oskusteavet, kuidas senisest paremini rakendada vanemaealiste tööpotentsiaali, korraldada nende tööalast ümber- ja väljaõpet, kohandada töötingimusi (tööaega, tempot, töökoormust jne.), anda võimalusi professionaalseks arenguks ja karjääriks.

Ka omandavad isiksusliku arengu toetamise põhimõtteid, teadvustavad oma rolli mentorlusprotsessi juhina ja reflekteerijana, omavad teadmisi mentori eetikast, mõistavad pikaajaliste protsesside juhtimise põhimõtteid.

Koolitajad

Koolituse korraldab Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Koolitajateks on Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai, Inimõiguste Keskuse ekspert ja spetsialist Kelly Grossthal ja psühholoog Teresa Kipper. Kõigil koolitajatel on pikaajalised kogemused nii koolitajatena kui ka 50+ tööjõu potentsiaali rakendamise osas. Ka tuginevad koolitused Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt 2018, 2019 ja 2020. aastal läbiviidud esinduslike üle-eestiliste elanikkonna uuringutele tööturu teemal. 2018.aastal korraldas EAÜI 518 tööandja ja  2020.aastal 357  avaliku-, riigi- ja ärisektori ning vabaühenduste organisatsioonide esindajate küsitluse, et selgitada, milline on tööandjate  vaatenurk 50+ tööjõule. Kõik uuringud on läbi viidud koostöös professionaalsete sotsioloogide ja tööturu spetsialistidega (sh 50+ valdkonnas). Uuringute läbiviimiseks valmistuti uurimisgrupiga  üsna pikalt ja põhjalikult, tugineti ka teiste riikide kogemustele jms.    

Koolituse hind

Koolitus on tasuta. Koolitaja poolt on üks kohvipaus

Registreeru koolitusele järgmisel lingil

 

Valige millises rühmas osalete

Esimene rühm 06.oktoober 2021 ja 13.oktoober 2021
https://forms.gle/uNFE9H9GBgYHgnja7

Teine rühm 21.oktoober 2021 ja 27.oktoober 2021

https://forms.gle/8wNryeZQpjJWqbeq9

 

2. Tööandjate ja avaliku sektori riigiametnike koolitus 50+ vanuserühma tööhõive alal

Koolitusprogrammi maht

32 auditoorset tundi praktiline töö;
(iseseisvalt analüüsida 50+ tööjõu olukorda oma ettevõttes/asutuses, tuua välja probleeme ja pakkuda lahendusi ) – 10 tundi iseseisev töö;
(erialaste materjalidega tutvumine)– 10 tundi.
Kokku 52 tundi.

Sihtgrupp

Tööandjad ja avaliku sektori riigiametnikud Eesti erinevates regioonides. Kokku 40 osalejat.

Toimumise aeg

Esimene rühm koolituspäevad:
03.november 2021, kell 10.00-16.00    Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29, auditoorium A018 ( Astra õppehoone)
17. november 2021, kell 10.00-16.00    Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29, auditoorium A018 ( Astra õppehoone)

Teine rühm koolituspäevad:
08. detsember 2021,kell 10.00-16.00  Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29 auditoorium S333( Silva  õppehoone)
13.jaanuar 2022, kell 10.00-16.00  (Koht: Tallinna ülikool, Narva mnt.29 auditoorium A018 ( Astra õppehoone)

 

Koolituse eesmärgid ja aluspõhimõtted

Koolituse eesmärgiks on tõsta tööandjate ja avaliku sektori riigiametnike motivatsiooni ja suutlikkust, anda neile teadmisi ja oskusi vanemaealise tööjõu rakendamiseks vananeva ühiskonna tingimustes, kus on nii tööjõupuudus ja kui ka pensioniea tõus paratamatud nähtused.

Koolitus annab ülevaate:

 1. Milline on tööandjate valmisolek ja suutlikkus 50+ tööjõu rakendamiseks Euroopa Liidus ja teistes riikides, samuti Eesti eri piirkondades ja regioonides?
 2. Kas ja kuivõrd ollakse valmis selleks, et 50+ töötajate osakaal ettevõtte tööjõus hakkab lähiaastatel kasvama, võib jõuda 50-60 %-ni ja veelgi enam? Kas olukord, kus 50+ osakaal ületab nn kriitilise piiri (33%) ettevõtte tööjõus, toob endaga kaasa täiendavaid probleeme?
 3. Kuivõrd tööandjad panustavad 50+ tööjõule, milliseid tööülesandeid, millist vastutust neile usaldatakse?
 4. Millised on peamised probleemid 50+ tööle võtmisel: tervislik seisund, aegunud haridus ja kvalifikatsioon, uute tehnoloogiate omandamine, kohanemisvõime kiiresti muutuva töökeskkonnaga jms.
 5. Kui suur osa tööandjatest on teinud muudatusi/kohandunud 50+ rakendamiseks, kui paljud tööandjad pole muudatusi teinud ja mis põhjusel ?
 6. Millised kohustused/probleemid kaasnevad 50+ rakendamisega, kuivõrd on tööandja ise suuteline neid probleeme lahendama, kuivõrd vajab abi?
 7. Kas ja kuivõrd on nooremaealised töötajad ette valmistatud selleks, et vanemaealiste osakaal töökollektiivis kasvab ja tuleb olla salliv ning koostöösuutlik?
 8. Millist konkreetset abi tööandjad vajavad: kas vajalik on abi töökohtade kohandamisel, tööjõu koolitamisel ja ettevalmistamisel, tervisliku seisundi jälgimisel jne
 9. Mida saaks/tuleks ette võtta Eesti eri piirkondades ja regioonides, et inimesed võimalikult kaua saaksid oma tööelu jätkata ?

Koolitatakse selgitama  vanemaealiste töötajate võimalikke riske ja nõrku kohti tööjõuna, teiselt poolt tugevaid külgi ja võimekust, et tagada nende töövõime, heaolu ja tööviljakus. Analüüsima eri valdkondades tegutsevate ettevõtete tegevust vanemaealise tööjõu seisukohalt.

Ka on koolituse eesmärgiks anda ülevaade tööturul toimuva ebavõrdse kohtlemise (diskrimineerimise ) leviku kohta Eestis (statistiliste andmete ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi tööandjate ja töötajate uuringute põhjal aastatel 2018-2021). Anda teadmiseid ja oskuseid, kuidas vähendada vanussurvest ja negatiivsetest hoiakutest tulenevat ebavõrdsust 50+ vanuses inimeste suhtes tööturul, ennetada varajast tööturult lahkumist, motiveerida inimesi kauem töötama, õppima, püsima vormis ja olema terved.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel omandavad õppijad teadmiseid 50+ töötajate vajadustest ja probleemidest tööturul (statistiliste andmete ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuringute põhjal aastatel 2018-2021).
Omandavad oskusteavet, kuidas senisest paremini rakendada vanemaealiste tööpotentsiaali, korraldada nende tööalast ümber- ja väljaõpet, kohandada töötingimusi (tööaega, tempot, töökoormust jne.), anda võimalusi professionaalseks arenguks ja karjääriks.

Koolitajad

Koolituse korraldab Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Koolitajateks on Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai, Inimõiguste Keskuse ekspert ja spetsialist Kelly Grossthal ja psühholoog Teresa Kipper. Kõigil koolitajatel on pikaajalised kogemused nii koolitajatena kui ka 50+ tööjõu potentsiaali rakendamise osas. Ka tuginevad koolitused Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt 2018, 2019 ja 2020. aastal läbiviidud esinduslike üle-eestiliste elanikkonna uuringutele tööturu teemal. 2018.aastal korraldas EAÜI 518 tööandja ja 2020.aastal 357  avaliku-, riigi- ja ärisektori ning vabaühenduste organisatsioonide esindajate küsitluse, et selgitada, milline on tööandjate vaatenurk 50+ tööjõule. Kõik uuringud on läbi viidud koostöös professionaalsete sotsioloogide ja tööturu spetsialistidega (sh 50+ valdkonnas). Uuringute läbiviimiseks valmistuti uurimisgrupiga üsna pikalt ja põhjalikult, tugineti ka teiste riikide kogemustele jms.    

Koolituse hind

Koolitus on tasuta. Koolitaja poolt on üks kohvipaus

Registreeru koolitusele järgmisel lingil

Valige millises rühmas osalete

Esimene rühm 03.november 2021 ja   17. november 2021
https://forms.gle/gWzfZYZJ2n12LHBUA

Teine rühm 18. november 2021   ja   25. november 2021

https://forms.gle/WwQ7wQpLc6cBeT288