ESF INNOVE projekt „Tagasi tööle!“ 


 

SA INNOVE rahastatud projekt „Tagasi tööle!“ viiakse läbi perioodil 1.04.2017–31.03.2019. Projekti sihtrühm hõlmab Harjumaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa eesti ja vene keelt kõnelevaid töötuid. Projekti kaasatakse kokku 200 inimest.

Projekti eesmärgiks on pikaajaliste töötute tööturule toomine – taastada sihtrühma sotsiaalne suutlikkus, tõsta inimeste eneseusku ja motivatsiooni ning aidata inimesed tagasi tööturule. Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi töötute tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheline suhtlus ja vastastikune toetus. Projekti raames käivitatakse 10 regionaalset tööklubi: Harjumaal, Ida-Virumaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal.

Sihtrühma suhtes rakendatakse individuaalset lähenemist, mis lähtub iga töötu spetsiifilisest olukorrast, tema vajadustest ja võimetest. Iga töölesoovija tööturule toomine toimub individuaalse tegevuskava alusel, mis valmistab teda ette tööotsinguteks, annab vajalikke teadmisi ja oskusi, aitab ületada passiivsust ja madalat enesehinnangut. Iga sihtrühma liige täidab tööotsija päevikut, mis kaardistab tema tegevusi projektis osalemisel, toob välja spetsiifilised probleemid ja takistused töö otsimisel. Järjepidev päeviku tätimine on töötule oluline eneseanalüüsi seisukohalt. Samas on päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajatele ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja suunamisel.

Sihtrühma konkurentsivõime suurendamiseks pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele koolitusi: arvutiõpet, eesti keele ja erialakoolitusi, mille käigus inimesed uuendavad oma tööalast kompetentsusti, ning psühholoogilist- ja karjäärinõustamist, mis aitab selgemalt teadvustada ja tõhusamalt rakendada inimese individuaalseid eeldusi, võimalusi ja kogemusi. Sihtrühma liikmed läbivad tööpraktika kuni kolme erineva tööandja juures, et veenduda, kuivõrd antud eriala ja tulevane töökoht neile sobivad.

Eesmärgiga kindlustada sihtrühma tööturule toomine rakendatakse tugiisikute/mentorite süsteemi, kelle ülesandeks on aidata sihtrühma liikmel otsida ja leida tööd, pakkuda tuge tööeluga kohanemisel.

 

Projekt viiakse läbi nelja partnerorganisatsiooni koostöös: Rakendaja MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on tegelenud töötute tööturule toomise alaste teenuste osutamisega alatesaastast 2009. MTÜ-s Eesti Avatud Ühiskonna Instituut töötavad spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmiseid ja praktilisi kogemusi töötute sh pikaajaliselt tööturult eemale jäänud inimeste sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks, on koostanud juhendmaterjale ja käsiraamatuid, korraldanud spetsialistidele koolitusi jms

Partner MTÜ EV Koolitus, juhindudes kreedost „Teadmised on edukuse võti“, on viimase 15 aasta jooksul pakkunud keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi nii eesti, kui vene keeles täiskasvanutele üle Eesti. MTÜ EV Koolitus ülesandeks projektis on korraldada venekeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.

Partner Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aastal, põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Tercare OÜ ülesandeks projektis on korraldada eestikeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.

Partner MTÜ Talent Management and Development Centre missiooniks on toetada töörõõmu ja inimeste professionaalset arengut, tarka ja inimesi väärtustavat juhtimist ning inimestele pakutavate teenuste kvaliteedi tõusu paranemist.  MTÜ Talent Management and Development Centre viib projektis läbi karjääri- ja psühholoogilist nõustamist ning pakub tugiisikute teenust nii eesti- kui venekeelsetele tööotsijatele.

ESF ja SA INNOVE toetavad projekti 302 207,13 euroga.
Talent Management and Development CentreProjekti „Tagasi tööle!“ avaseminar

 

Projekti avaseminar toimus 27. aprillil 2017.a. Tallinnas Suur-Karja 17/19 asuvas Savoy Boutique Hotelli seminariruumis. Avaseminarile olid kutsutud kõikide partnerorganisatsioonide EV Koolitus, Talent Management and Development Centre ja Tercare OÜ spetsialistid, tööandjate esindajad ja eri meediakanalid.

Seminari esimeses osas oli kavas kuus ettekannet spetsialistidelt ja oma ala asjatundjatelt, kes rääkisid teemal pikaajaline töötus Eestis. Seminari juhatas sisse sotsioloog Iris Pettai Eesti avatud Ühiskonna Instituudist. Projekti eesmärkidest ja tegevustest andis ülevaate projektijuht Helve Kase.

Sõna said sotsioloog Jelena Helemäe Tallinna Ülikoolist, kes võrdles pikaajalist töötust eesti- ja venekeelse elanikkonna seas. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk tegi ettekande Töötukassa rollist töötuse vähendamisel Ida-Virumaal. Omavalitsuse esindaja Krista Kink Tallinna Ettevõtlusametist rääkis teemal omavalitsuse võimalused pikaajalise töötuse vähendamisel Tallinna näitel. Personalijuht Helo Tamme ISS AS-st jagas kogemusi pikaajaliste töötute töölevärbamisest. Terje Paes Tercare OÜ-st andis ülevaate pikaajaliste töötute tööturule toomise probleemidest ja lahendustest Kagu-Eestis.

Seminari teises osas toimus arutelu, kuidas korraldada tööd pikaajaliste töötutega. Vahetati kogemusi selle üle, kuidas pikaajalisi töötuid, kes pole Töötukassas arvel, üles leida. Kuidas nendega kontakteeruda ja motiveerida neid projektis osalema, kuidas aidata neil tööturule tagasi jõuda. Millised on pikaajaliste töötute võtmeprobleemid, mis vajavad lahendusi. Diskussioonil osalesid kõik seminarist osavõtjad. Seminari lõppedes toimus pressikonverents meediale.

 

 Projekti infopäev Lasnamäe Linnaosa Valitsuses

 

Projekti üheks võtmeküsimuseks on kahtlemata sihtrühma leidmine ja kaasamine. Vastavalt projekti tingimustele oli Tallinnas sihtrühma suuruseks 40 inimest, et avada kaks tööklubi pikaaegsetele töötutele. Tallinna tööklubid on antud projektis ainult venekeelsed, mis ei tähenda, et projektiga ei saaks soovi korral ühineda ka eestikeelsed tööotsijad. Seda siiski tingimusel, et nad valdavad kõnekeele tasemel vene keelt.

 Üheks sihtrühma kaasamise võimaluseks on info jagamine läbi KOVide ja infopäevade korraldamine. Käesolevas projektis puudusid kahjuks rahalised vahendid infopäevade läbiviimiseks. Tallinnas tuli meile lahkelt appi Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kellele siinjuures suur tänu tasuta ruumide eest. Eriti tänulikud oleme aga Lasnamäe Linnaosa vanemale Maria Juferevale, kes leidis aega, et isiklikult infopäeval ettekandega esineda. Projekti tingimusi ja võimalusi töö leidmisel tutvustas kohaletulnutele projekti tööturu ekspert, sotsioloog Iris Pettai eesti Avatud Ühiskonna Instituudist. Kohal olid ka projektipartneri EV Koolitus esindajad eesotsas juhataja Tatjana Maiorovaga, kelle roll antud projektis venekeelsete tööklubide ja erialakoolituste läbiviimine Tallinnas ja Ida-Virumaal.

 Infopäevale oli kohale tulnud ka ca 40 sihtrühma esindajat, st inimest, kes on olnud tööta rohkem kui 12 kuud kuid pole ennast mingil põhjusel Töötukassasse arvesse võtnud. Kõikidel soovijatel oli võimalik ennast sealsamas kohe ka tööklubisse registreerida täites ära vastava avalduse ja ankeedi. Registreerus enamik kohaletulnud töötutest. Nii juhtuski, et infopäeval olid praktiliselt juba mõlemad Tallinna tööklubid osalistega täitunud mistõttu otsustati klubide läbiviimisega alustada niipea kui võimalik.
 

Tööklubid Tallinnas

 

Vastavalt projekti tegevuskavale oli ette nähtud Tallinnas läbi viia kaks venekeelset tööklubi millistesse tuli kaasata kokku 40 tööotsijat. Tööklubid alustasid oma tegevust 15.05.2017 ehk planeeritud tähtajast, milleks oli 1.juuni, kaks nädalat varem, klubide komplekteerimisest ehk liikmete kaasamisest projekti. Kuna alguses oli probleeme sihtrühma leidmisel, organiseerisime töötutele spetsiaalse infopäeva. Üllatuslikult oli Tallinnas klubisse astuda soovijaid mitu korda rohkem kui algselt prognoositud – ligikaudu 80 inimest. Tallinna kaks klubi alustasid seetõttu mõnevõrra ülekomplekteerituna ehk kokku 45 liikmelisena. Ülejäänud soovijad jäid nö reservi ehk siis ootama, kas ja kuna klubis vabaneb mõni koht, st keegi liikmetest loobub või mingil põhjusel ei saa klubi lõpuni osaleda. Vastupidiselt esialgsetele prognoosidele väljalangemist aga praktiliselt ei toimunud. Ka üks klubi liige, kes küll registreerus aga kohal käima ei hakanud, ilmus välja vahetult enne klubide lõpetamist ja avaldas soovi siiski projektiga jätkata. Kuna olime andnud inimestele lootust projektiga mõne aja pärast liituda siis pakkusime neile võimalust pärast tööklubide lõpetamist liituda siis, kui algas tööpraktikate läbimine. 10 inimest olid sellise variandiga nõus ja nii kujunes Tallinna kahe grupi peale kokku projektis osalejate arvuks 55 inimest. 

Tallinna tööklubid käisid koos kolme kuu jooksul kuni augusti keskpaigani. Ühtekokku toimus kümme kokkutulekut.  

Antud projekti raames toimuvates tööklubides viiakse läbi erinevaid tööotsijaid toetavaid tegevusi (eneseväljendusoskuse arendamine, loov mõtlemine, toimetulekuoskuste arendamine jne), mis motiveerivad töötuid otsima tööd. Teiseks antakse praktilisi teadmisi ja oskuseid, kuidas tööturul tööjõuna konkurentsivõimelisena toime tulla – kuidas käituda tööintervjuul, kuidas koostada CV-d, motivatsioonikirja, kuidas otsida tööd interneti kaasabil jms. 

 Projektis on olulisel kohal võrdse kohtlemise ja soolise võrdsuse tagamine, kuna diskrimineerimine ja ebavõrdne kohtlemine võivad olla üheks tõsiseks takistuseks, miks inimene on jäänud pikaajaliselt töötuks oma rahvuse, soo, vanuse, vähese keeleoskuse, puude, seksuaalse sättumuse jms alusel. Kõikides projekti raames läbiviidavates tööklubides käsitletakse võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse teemat. Tööklubide vedajatele tehakse ülesandeks julgustada naisi omandama „mehelikke“ erialasid nagu näiteks tuletõrjeohutus või turvatöö, mehi omakorda valima aga klienditeeninduse, sekretäri või hooldaja ametit.

 

Tööklubides käsitletavad olulisemad teemad on:

1.     Projekti eesmärgid ja tegevuskava

2.     Töötus kui uus elumuudatus

3.     Töötusest tingitud muutused isiksuses

4.     Elumuudatuse juhtimise võimalustest

5.     Iseenda   tundma õppimine, oma võimete ja oskuste kaardistamine

6.     Enesehinnangu suurendamine

7.     Suhtlemisoskuste arendamine

8.     Sotsiaalne võrgustik, mis see on, kuidas toimib. Võrgustiku loomine ja hoidmine

9.     Peresuhted. Töötuse ohud peresuhetele, kuidas neid ületada

10. Majanduslik toimetulek. Pere tulude-kulude analüüs

11. Pangalaenud ja liisingud - kuidas pangaga suhelda, millised on valikuvõimalused

12. Lõksud, mida vältida - krediitkaardid, kiirlaenud

13. Tööturu tundmaõppimine, olukord tööturul

14. Sooline ebavõrdsus tööturul ja nn „klaaslagi“. „Naiste“ ja „meeste“ tööd

15. Kuidas leida tööd, mis mind huvitab. Võimalused saada tööd huvitaval erialal

16. Peamised takistused töö leidmisel, kuidas neid ületada

17. Aktiivne ja tulemuslik tööotsing. Tööotsingu planeerimine, tööotsingu viisid

18. Erinevate töö- ja infootsingustrateegiate õpetamine

19. Töökuulutused ajalehtedes ja internetis, personaliotsingufirmad

20. Kirjalik töötaotlus. CV ja kaas/motivatsioonikirja koostamine ja vormistamine

21. Teiste heaks töötamine, endale töö andmine

22. Edukas tööintervjuu, kuidas oma teadmiseid ja oskusi paremini müüa

23. Tööõigus, kuidas tagada oma õiguste kaitse. Ametijuhend, tööleping

 

Tallinna ja Ida-Virumaa venekeelsete klubide tööd korraldab projekti partnerorganisatsioon EV Koolitus MTÜ Tatjana Maiorova juhtimisel, kellel on pikaajalised kogemused töötute koolitamisel.

  

Nõustamisteenused projektis osalejatele

 Käesoleva projekti raames pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele psühholoogilist- ja karjäärinõustamist 3 akadeemilise tunni ulatuses. Kõik nõustamised viiakse läbi paralleelselt tööklubide toimumisega. 

 Nõustamiste eesmärgiks on motiveerida pikka aega tööta olnud inimesi tööd otsima, juhtima tähelepanu eluhoiakutele, mis takistavad elus edasi jõuda, sisendada inimestesse aktiivset ellusuhtumist, anda mõtteainet, kuidas ja mida oma elus muuta ja teisiti teha, et olla edukam, tasakaalukam, rohkem rahul nii iseenda kui ümbritseva maailmaga. Olla valmis alternatiivseteks võimalusteks oma senisele ameti- ja töökohale. Motiveerida muutusteks, julgustada proovima teist eriala, olema valmis ümberõppeks.

Karjäärinõustamise käigus toimus individuaalse karjääriplaani koostamine:

1.     Eesmärkide püstitamine, mis on inimesele olulised, mida saavutada lähema 5 aasta jooksul

2.     Kokkuvõte tegemine tööotsija kõige olulisematest sotsiaalsetest ja kutseoskustest

3.     Nimekirja koostamine erialadest, mis vastavad tööotsija huvidele, oskustele ja püüdlustele, kus neid erialasid omandada saab

4.     Tegevuskava, kuidas oma eesmärgini jõuda, st nimekiri tegevustest ja ülesannetest, mis on vajalikud valitud töökoha saamiseks.

Nõustamisi korraldab projektipartner Talent Management and Development Centre, mida juhib tuntud ja tunnustatud psühholoog Tiina Merkuljeva.

  

Arvutikoolitused

 

Projektis osalejatele on ettenähtud arvutikoolitused mahuga 20 akadeemilist tundi. Nimetatud koolituste eesmärk ei ole niivõrd arvutikasutamise ABC kuivõrd arvuti kui tööotsinguteks olulise infoallika võimaluste tundmaõppimine. Samas, kui inimesel puuduvad esmased arvutikasutamise oskused siis vastavalt vajadusele on võimalik ka interneti, elektronposti jt põhioskuste omandamine.  

Lisaks nimetatud oskustele tutvustatakse õppuritele ka sotsiaalmeedia nagu Facebook, Twitter jt võimalusi. Sotsialiseerumine ja sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste omandamine/taastamine on pikaajaliste töötute puhul olulisel kohal kuna pikaajalisel töötul on seoses tööelust kõrvalejäämisega ka oht maailmast eralduda, jääda koduseinte vahele, kaotada oma sotsiaalne tugisüsteem. 

Arvutikursuse põhieesmärgiks projektis on aga eelkõige tööotsinguteks vajalike  põhiteadmiste ja oskuste omandamine nagu tutvumine erinevate otsingumootoritega, töövahendus portaalidega – CV online, CV keskus. Tööpakkumiste tabel (MS Excel) Töötukassa kodulehel jne. Samuti elektrooniliste kandideerimisdokumentide koostamne ja esitamine.